Ένταξη του Διάπλους στο D-WISE NETWORK

Με χαρά ανακοινώνουμε και επίσημα την ένταξή μας στο δίκτυο D-WISE NETWORK. Στο δίκτυο συμμετέχουν φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις από την Ισπανία, Βέλγιο, Κροατία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία, Σλοβενία, Φινλανδία, Ρουμανία.

Το Δίκτυο D-WISE ΝΕΤWORK είναι μια διεθνής συνεργασία που προωθείται από το Fundación ONCE (Ισπανία) στο πλαίσιο του Disability Hub Europe και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος του είναι  να εξετάσει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το ρόλο του τομέα της κοινωνικής οικονομίας (τις επονομαζόμενες  Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης Εργασίας/Work Inclusive Social Enterprises – WISEs) για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.

Αντικείμενα του D-WISE NETWORK

Να αναλύσει πώς ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας που απασχολεί σημαντικά ποσοστά εργαζομένων με αναπηρία, συμβάλλει αποτελεσματικά στην εργασία και την κοινωνική τους ένταξη στην Ευρώπη.

Να εξετάσει τα υπάρχοντα μοντέλα απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνική οικονομία και την ευθυγράμμισή τους με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD).

Να διερευνήσει τις ανάγκες πολιτικής και να παρέχει συστάσεις για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Συμβολή στην Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Η ιστοσελίδα του D-WISE NETWORK https://d-wisenetwork.eu/en/who-we-are