Τi είναι ο Κοι.Σ.Π.Ε. και ποιός ο σκοπός του.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν την πρώτη θεσμοθετημένη νομική μορφή κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Σκοπός τους είναι η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική (επαν)ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην, κατά το δυνατόν, οικονομική τους αυτάρκεια.

Θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.2716/99, “περί ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού υπηρεσιών ψυχικής υγείας”.

   • Είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
   • Έχουν εμπορική ιδιότητα
   • Αποτελούν Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Μέλη του κοινωνικού συνεταιρισμού

Τα μέλη ενός Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Πρώτη κατηγορία : άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα άνω των 15 ετών. Τα μέλη της πρώτης κατηγορίας πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου.
  • Δεύτερη κατηγορία : επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό μέχρι και 45% του συνόλου
  • Τρίτη κατηγορία : φορείς της κοινότητας, Δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε ποσοστό μέχρι 20% του συνόλου.

Πως διοικείται ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός / Όργανα

Ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα μέλη του. Η Γ.Σ. εκλέγει επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο.
Δύο (2) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την πρώτη κατηγορία μελών και πέντε (5) από την δεύτερη και την τρίτη.
Εκλέγει επίσης τριμελές (3) Εποπτικό Συμβούλιο από την δεύτερη και τρίτη κατηγορία μελών.

Δραστηριότητες

Ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγικός, εμπορικός, προμηθευτικός κτλ.
Μπορεί ακόμα να αναπτύξει οποιαδήποτε δραστηριότητα : αγροτική, κτηνοτροφική, τουριστική, παροχής υπηρεσιών κτλ, καθώς επίσης και πολιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Συμμετοχή των μελών στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό

Τα μέλη συμμετέχουν με την αγορά μιας υποχρεωτικής αδιαίρετης συνεταιριστικής μερίδας.

Στην παραγωγική διαδικασία έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν:

 •  Εργαζόμενοι με ψυχικά νοσήματα στη βάση μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Δεν χάνουν συντάξεις και επιδόματα αλλά τα εισπράττουν αθροιστικά.
 • Λοιποί εργαζόμενοι.
 • Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι μπορούν να αποσπαστούν στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό, συνεχίζοντας να αμείβονται από τον φορέα τους.
 • Εθελοντές.

Γιατί να συμμετέχω σε έναν Κοινωνικό Συνεταιρισμό;

Διότι :

 • O Κοινωνικός Συνεταιρισμός δεν αποτελεί μόνο μια νέα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στο αδιέξοδο της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • Βασίζεται στην ισότιμη συμμετοχή, την συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του
 • Ενεργοποιεί όλα τα μέλη του στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν
 • Αναπτύσσει ένα σύστημα δραστηριοτήτων για την κάλυψη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών αναγκών.
 • Διαμορφώνει μια νέα αντίληψη συλλογικής δράσης.

Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα